TOPmarki.com

Категория Навигация:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ „ТОПМАРКИ” ЕООД

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

  1. I.                   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са актуални и действащи от 01.10.2009, те са в сила до тяхната промяна/ респ. отмяна/. Промяната /респ. отмяната/ на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ влиза в сила незабавно след обявяването им на сайта www.topmarki.com;

1.2.  Настоящите уреждат взаимоотношенията между „ТОПМАРКИ” ЕООД , регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 200846212, наричан по-долу „ПРОДАВАЧ” от една страна, а от друга страна физически и/или юридически лица, наричани по-долу „КЛИЕНТИ / КУПУВАЧИ” които ще ползват домейн www.topmarki.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), за извършването на покупки на стоки, по електронен път.

1.3.   В случайте, когато КЛИЕНТИТЕ на ПРОДАВАЧА са физически лица (нетърговци), същите имат правата на потребители съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Правилата на посочения закон не се прилагат за другите клиенти на ПРОДАВАЧА, независимо от посочените по-долу препратки. 

1.4.  Предвид ползването на Сайта на ПРОДАВАЧА, КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация необходима за подготовка и сключване на покупко-продажбата. В случай, че КЛИЕНТЪТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ПРОДАВАЧЪТ  има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да прекрати без предизвестие договорните отношения по вина на КЛИЕНТА. В този случай ПРОДАВАЧЪТ има право на обезщетение за нанесените му преки загуби и пропуснати ползи. 

1.5.  Съобразно Закона за защита на личните данни КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на ПРОДАВАЧА при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

1.6.  Приемайки настоящите условия КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява предоставените от него Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от ПРОДАВАЧА по електронен път при доставка на поръчани стоки. Регистрацията на сайта е факултативна/незадължителна/ и има за цел подобряване и оптимизиране на качеството на обслужване на КЛИЕНТА;  

1.7.  ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребител при съмнение, че с действията си последния цели нарушаване на закона, вкл. правата на трети лица.

1.8.  Предоставените препратки на Сайта на ПРОДАВАЧА към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от ПРОДАВАЧА и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. ПРОДАВАЧЪТ не контролира тези сайтове и не поема отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание.

  1. II.                ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА СТОКИ

2.1. Поръчка и потвърждаване на поръчката;

2.1.1. КЛИЕНТЪТ има право да поръчва стоки предлагани от ПРОДАВАЧА, при спазване на настоящите общи условия. При подаване на поръчката КЛИЕНТЪТ има право да избере стоките и количеството им и сроковете им за доставка/и според предложенoтo на Сайта и условията по-долу;

2.1.2. Поръчката на клиента представлява предложение за сключване на договора, с подаване на заявка по образец, посочен на сайта на ПРОДАВАЧА. Поръчката се счита потвърдена, ако в срок от три работни дни от изпращането на известие за приемане на поръчката, ПРОДАВАЧЪТ не уведоми КУПУВАЧА, че няма възможност за изпълнение;

2.2. Цена на стоката и условия за плащане:

2.2.1. В страницата на всяка стока представена в Сайта е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация;

2.2.2. Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите. Ако не е уговорено друго, в цената не са включени разходите за доставка до клиента и наложен платеж, посочените разходи се формират и се посочват на купувача при определяне параметрите на поръчката.

2.2.3. ПРОДАВАЧЪТ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ПРОДАВАЧЪТ не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат в момента.

2.2.4. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ПРОДАВАЧЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение на КЛИЕНТА, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от КЛИЕНТА, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

2.2.5. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати в момента на доставката на ПРОДАВАЧА или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случайте регламентирани от ЗЗП, ако в едноседмичен срок от датата на доставка КЛИЕНТЪТ писмено се откаже частично или изцяло от закупените стоки ПРОДАВАЧЪТ се задължава да възстанови частично или изцяло платената сума. В този случай всички разходи по връщането на стоката и възстановяването на платените пари са за сметка на клиента.

2.2.6. При плащане по банков път, КЛИЕНТЪТ депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на ПРОДАВАЧА и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки. След извършване на доставката депозита се счита плащане на покупната цена.

2.2.7. При стоки, чиято поръчка изисква гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като КЛИЕНТЪТ е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит КЛЕНТЪТ декларира, че желае избраната от него стока и ще заплати разликата между пълната и стойност и направеният депозит при получаването й. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок след като я е приел, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да възстанови само второто плащане, а първоначално направения гаранционен депозит се задържа като неустойка от страна на КЛИЕНТА.

2.3. Доставка на закупени стоки:

2.3.1.Доставката на поръчаните стоки се извършва на избрания от КЛИЕНТА адрес. Организацията на доставката се извършва по свободна преценка на ПРОДАВАЧА. Сроковете за изпълнение посочени в сайта са определени ориентировачно в зависимост от складовите наличности, статута на стоката и реалните възможности за доставка. В сайта  се определят три основни статута, регламентиращи срока за доставка:

  • На склад – продукта е на склад и е готов за изпращане. Срокът на доставка в този случай ще бъде максимум до 3 работни дни, като обичайно стоките на склад се изпращат към клиента в ден на получаване на заявката;
  • до Х дни – продукта ще бъде готов за изпращане до Х дни;
  • по заявка – срокът на доставката ще бъде определен с отделно съобщение до три дни след получаване на поръчката;

2.3.2. ПРОДАВАЧЪТ има право на предсрочно изпълнение;

2.3.3. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност и не е в неизпълнение при забавяне на доставката, поради причини и действия на трети лица, които са извън неговия пряк контрол.

2.3.4. Стоката се доставя опакована, етикетирана и придружена с необходимата съгласно изискванията на закона действащ към момента на доставката;

2.3.5. В случаите на действие на ЗЗП, клиентът-потребител има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че върне дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

2.3.6. При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ПРОДАВАЧЪТ се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител (или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиента-потребител е упражнил правото си на отказ.) След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта или сайта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на ПРОДАВАЧА. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, ПРОДАВАЧА възстановява депозираната за стоката от клиента-потребител сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

2.3.7. Рискът от погиване на стоката се прехвърля от момента на нейното предаване на КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТА откаже приемане на стоката, без да посочи писмено основание за това, се приема, че е налице забава на кредитора. В случай, че забавата за приемане на стоката продължи повече от 7 дни ПРОДАВАЧЪТ има право да развали договора по вина на КЛИЕНТА, както и да претендира неустойка в размер на покупната цена на стоката.

2.3.8. Собствеността на стоката се прехвърля на КЛИЕНТА при пълно изплащане на покупната цена;

2.4. Заявление за търговска гаранция и условия на гаранционно обслужване;

2.4.1. С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване ПРОДАВАЧЪТ осигурява гаранционнно обслужване съгласно публикуваните в сайта условия. Гаранцията губи валидност:

а)при опит за ремонт от неоторизиран от ПРОДАВАЧА сервиз;

б)при повреди причинени от неправилна експлоатация;

в)при нарушаване на физическата цялост на изделието;

г)при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

2.4.2. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.)

  1. III.             ДOПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

3.1.ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да изпраща на своите КЛИЕНТИ съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

3.2.Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на КЛИЕНТИТЕ. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията се поддържа по всяко време на адрес www.topmarki.com

3.3.ПРОДАВАЧЪТ и КЛИЕНТЪТ се задължават да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА www.topmarki.com СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПМАРКИ” ЕООД (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), ПРИЕМА ГИ В ЦЯЛОСТ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

гр.София,                                                                                                                               

01.10.2009г.                                                                            Екипът на ТОПМАРКИ ЕООД